Az Invia.hu által értékesített szolgáltatások értékesítésének üzleti feltételei

1. BEVEZETÉS

Az utazások értékesítésének üzleti feltételei

Szolgáltató neve: Invia.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Szolgáltató elérhetősége:

Telefonszám: +36 1 501 5600

Elektronikus levelezési cím (E-mail cím): info@invia.hu

Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzékszám: 01-09-875135
Adószám: 13823409-2-42
Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi Ipari Kamara; BU13823409
Tárhelyszolgáltató adatai: T-mobile Czech Republic - Datové centrum Veveří; Veveří 102, Brno 602 00
(a továbbiakban Invia.hu)

Az Invia.hu jó nevű utazási irodák (a továbbiakban mint Utazási Irodák, a konkrét utazást szervező utazási iroda mint Utazási Iroda) termékeinek engedélyezett értékesítője, amelyekkel érvényes utazásközvetítői szerződése van. Valamennyi Utazási Iroda igazolta az Invia.hu részére, hogy jogszerűen működik, továbbá rendelkezik a jogszabály által előírt mértékű vagyoni biztosítékkal és nagy részük több, mint 10 éve működik a magyar piacon.

A kiválasztott utazást az Ügyfél - amennyiben betöltötte 18. életévét - megrendelheti és megvásárolhatja az Invia.hu-tól ugyanazon az áron, mint amelyen azt az utazást szervező iroda kínálja.

A jelen Szerződés alapján tehát az Invia.hu létrehozza az Utazási Iroda és az utazást megrendelő ügyfél, mint utazók (a továbbiakban mint „Ügyfél”) közötti utazási szerződést, az Ügyfelek által igényelt szolgáltatásokra ügyelve. Az Invia.hu e körben a megbízottra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az Invia.hu által folytatott tevékenység engedélyköteles. Az engedélyező hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály; 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919
BFKH: U000905

2. MEGRENDELÉS

A weboldal minden látogatója korlátlan mennyiségű, ajánlatkérést küldhet el az Invia.hu részére a kiválasztott utazás megrendelésével. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét és telefonszámát valamint az üzleti feltételekkel egyetértek rubrika kijelölésével nyugtázni a jelen általános szerződési feltételek megismerését és elfogadását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Invia.hu-nak a megrendelés pillanatában nincs információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e az Ügyfél részére, ezért a megrendelés elküldésével nem jön létre utazási szerződés az Ügyféllel.

Az utazásokat az Invia.hu honlapjára a vele partneri viszonyban álló szervező Utazási Irodák zárt rendszeren keresztül, úgynevezett XML technológiával töltik fel. Az Invia.hu a részvételi díjakat, külön fizetendő díjakat, indulási időpontokat és más az Utazási Irodák által feltöltött információkat csak tárolja, illetve az Ügyfelek részére elérhetővé teszi, ezért azokért felelősséggel nem tartozik.

A honlapon szereplő helyesírási hibáért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, elfogyott helyekért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibájáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget az Invia.hu nem vállal. A https://invia.hu honlapon szereplő kalkuláció eredménye tájékoztató jellegű, amely az Invia.hu-t az utazási szerződés megkötésére nem kötelezi. A végösszeg pontos meghatározására az Invia.hu által küldött ajánlatban (utazási szerződésben) kerül sor. Az Invia.hu nem felelős az Utazási Irodák ilyen módon közölt és az Invia.hu által elérhetővé tett információk helytállóságáért.

Amennyiben az Invia.hu honlapján elérhető utazási ajánlatok adatait az Invia.hu tölti fel a holnapra, az Invia, hu fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés után is kijavíthassa az esetleges nyilvánvaló hibákat, melyek az utazások kézi átírásánál keletkezhettek a szerver adatbázisában, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Invia.hu honlapján elérhető „szálloda a térképen” funkcióval lekérhető adatokat is. A díjakat érintő hibák javítása nem minősül az utazási díj emelésének, azonban az Ügyfél jogosult az utazási szerződést aláírását visszautasítani vagy az utazási szerződéstől elállni, ha a javítással módosított szerződést nem fogadja el.

Az Invia.hu fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa azokat a megrendeléseket, melyek ellentmondásosak, hiányosak vagy helytelen telefonszámot tartalmaznak. Az Invia.hu a megrendelés sikertelenségéről lehetőség szerint értesíti az Ügyfelet, azonban tekintettel a leadható megrendelések korlátlanul nagy számára, erre nem vállal kötelezettséget.

III. MEGRENDELÉSEK INTÉZÉSE

Az Invia.hu az Ügyfelek részére az Ügyfél szerződési nyilatkozatának megtétele előtt 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően tájékoztatást nyújt.

Az megrendelések fogadása után az Invia.hu elvi foglalással él az utazásra vonatkozóan az Utazási irodánál.

Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben az Invia.hu feltétlenül kapcsolatba lép az Ügyféllel és megállapodik vele a további teendőkben.

Az Invia.hu tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az Invia.hu alkalmazottaival folytatott beszélgetések a szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében felvételre kerülhetnek. A felvételek kezeléséről az Invia.hu adatkezelési tájékoztatója ad részletesebb felvilágosítást.

Az utazás elvi lefoglalásának sikerességét követően, előzetesen egyeztetett módon (faxon, e-mailen) az Invia.hu saját költségén elküldi az utazási szerződést, valamint a szükséges utasításokkal ellátott tájékoztatót, amely tartalmazza az utazási díj kifizetésének módját és idejét is. Az Invia.hu az utazási szerződés elküldésével igazolja vissza a megrendelést.

Amennyiben a megrendelés leadása az Invia.hu irodájában személyesen történik, az az Invia.hu a sikeres elvi foglalást követően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az utazási szerződést.

Az Invia.hu az utazási szerződés elküldésével együtt tájékoztatja az Ügyfelet, hogy milyen határidőig kell visszaküldenie az aláírt utazási szerződést. Amennyiben az Ügyfél az aláírt utazási szerződést nem küldi el az Invia.hu által megadott e-mail címre a tájékoztatóban megjelölt határidőn belül, a felek között nem jön létre a szerződés. Az Ügyfélnek az utazási szerződéstől való elállási jogára vonatkozó információkat a jelen Szerződés XI. fejezete tartalmazza. Az utazás végleges lefoglalására az utazási szerződés létrejöttét és az Invia.hu által a szerződéskötéssel egyidejűleg előírt előleg, illetve teljes utazási díj megfizetését követően kerül sor. Amennyiben az Ügyfél az előleg vagy bizonyos esetekben a teljes utazási díj megfizetésével késedelembe esik, az Invia.hu nem vállalja az Ügyfél által megrendelt utazás végleges lefoglalását, valamint nem vállal felelősséget a késedelmes kifizetéssel járó egyéb jogkövetkezményekért.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Invia.hu által küldött utazási szerződés az Invia.hu ajánlatának minősül. Az Ügyfél az ajánlatot az utazási szerződés aláírásával fogadja el. Az utazási szerződés az Invia.hu által küldött ajánlat elfogadásával és a kapcsolódó tájékoztatóban megjelölt határidőben történő visszaküldésével jön létre.

Az Ügyfél az Invia.hu által küldött utazási szerződésben észlelt adatbeviteli hibákat köteles az Invia.hu számára jelezni. Az adatbeviteli hibákat az Invia.hu javítja és az utazási szerződést ismét megküldi az Ügyfél részére. Az Ügyfél az adatbeviteli hibákat az Invia.hu-val történt egyeztetést követően, az Invia.hu hozzájárulásával jogosult saját maga helyesbíteni.

Amennyiben az Ügyfél az Invia.hu által küldött ajánlatot - az azonosító adatok kitöltését vagy helyesbítését ide nem értve – módosítja, az új ajánlatnak minősül és a módosítások Invia.hu általi elfogadásáig az utazási szerződés abban az eseten sem jön létre, ha az Ügyfél a megrendelt utazáshoz kapcsolódó teljes utazási díjat vagy előleget megfizette. Amennyiben a felek között a szerződés nem jön létre, az Invia.hu a megfizetett díjat vagy díjelőleget az Ügyfél részére visszafizeti.

Amennyiben az utazási szerződés létrejön, de az utazási díj vagy díjelőleg megfizetésére a tájékoztatóban megjelölt határidőn belül nem kerül sor vagy az Ügyfél az utazási szerződésben előírt egyéb feltételeket nem teljesíti az Invia.hu jogosult a létrejött utazási szerződéstől elállni. Az elállásról az Invia.hu az Ügyfelet haladéktalanul értesíti.

A felek által aláírt szerződés írásbeli szerződésnek minősül és azt az Invia.hu iktatja. Az iktatott szerződésről az Ügyfél részére kérés esetén az Invia.hu másolatot biztosít.

Minden Ügyfél minden egyes írásbeli megrendelése, amely tartalmazza az Ügyfél által igényelt utazási szolgáltatásokat, az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi az adott Ügyfél adott megrendelése vonatkozásában.

Az utazási szerződés létrejöttével az utazási szerződés részévé válnak továbbá a jelen általános szerződési feltételek mellett az utazást szervező Utazási Iroda által közzétett általános szerződési feltételek és az általa rendelkezésre bocsátott programfüzetben található rendelkezések is azok értelemszerű alkalmazásával, valamint az utazási szerződésre vonatkozó jelen általános szerződési feltétekben és az egyedi utazási szerződésben nem érintett rendelkezései. Az Invia.hu az utazást szervező utazási iroda általános szerződési feltételinek elérhetőségéről az utazási szerződés megküldésével tájékoztatja az Ügyfeleket.

Az utazási szerződés csak magyar nyelven köthető meg.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek között létrejött utazási szerződés az utazást szervező Utazási Iroda részére küldött végleges lefoglalásra érkezett visszaigazolás Invia.hu-hoz történő megérkezésével lép hatályba. Az utazási szerződés hatályba lépéséről az Invia.hu 3 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. A hatálytalan utazási szerződés alapján történő teljesítésekre az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeit kell alkalmazni és az Invia.hu köteles az Ügyfél által befizetett teljes utazási díjat vagy előleget az Ügyfél részére visszafizetni.

Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni az Invia.hu.-t arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.

IV. VÉGFELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT

Az Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.

 • nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát),
 • adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább),
 • adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz ÁFA-t is fel kell számolni.

V. FIZETÉS

Azoknál az utazásoknál, amelyek az utazás megkezdése előtt több mint egy hónappal kerültek megrendelésre, az Ügyfél a megrendelést követően az Invia.hu által meghatározott időpontig fizeti be az Utazási Iroda által meghatározott összeget, de legfeljebb a teljes ár 40%-át (előleg). A teljes díj fennmaradó összegét az utazó – az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - legkésőbb az utazás megkezdése előtt harminc nappal köteles megfizetni.

A last minute típusú és a kevesebb mint harminc nappal az utazás megkezdése előtt megrendelt utazások árának teljes összegét – az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - az Ügyfél egy összegben fizeti meg az Invia.hu részére, az Invia.hu által meghatározott időpontig. Az Invia.hu az utazási szerződés megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet a fizetési módokról.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda, rendkívüli esetben nem igazolja vissza az utazás lefoglalását. Ilyen esetben a III. pont alatt ismertetett módon a szerződés nem lép hatályba és az Ügyfél jogosult az összes általa az Invia.hu részére megfizetett összeg visszatérítésére. A részvételi díj visszatérítéséhez az általunk küldött „Adategyeztető visszafizetéshez” kitöltése és ügyfél általi aláírása szükséges - ezen kerül feltüntetésre, milyen bankszámlaszámra igényli a visszafizetést. Az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért az utazást szervező Utazási Iroda felel.

A banki átutalás, illetve befizetés költségeinek viselése a Magyarországon történő fizetés esetén:

 • az Ügyféltől származó előleg és hátralék befizetése során a költség az ügyfelet terheli, amelyet az Ügyfél a befizetéssel egyidejűleg köteles megfizetni a befizetés helye szerinti bank szabályzatának megfelelően;
 • az Invia.hu számlájáról az Utazási Iroda számlájára történő előleg vagy hátralék befizetése esetén a költség az Invia.hu-t terheli;
 • az esetleges további fizetések esetén a költséget az a fél állja, amelynek betudható a további fizetés szükségessé válása /az Ügyfél vagy az Invia.hu/;
 • a túlfizetéseknek az Ügyfél részére történő visszaterítése esetén a költséget minden esetben az Invia.hu állja;
 • online fizetés esetén a kiválasztott utazás megrendelése után az Invia megküldi az online bankkártyás fizetéshez szükséges linket, majd Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját szükséges megadni. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezte. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát;
 • külföldről bejövő és külföldre irányuló fizetésre minden esetben csak a felek közötti közös megegyezés esetén van lehetőség. Amennyiben felek külföldi bankszámlára történő kifizetésben állapodnak meg, vagy a visszafizetésre csak külföldi bankszámlára van lehetőség, a kifizetéssel felmerülő költségeket az Ügyfél köteles viselni, az Invia.hu pedig jogosult a kifizetéssel felmerülő költséget a kiutalt összegből levonni;
 • bankkártyával történő fizetés az Invia.hu /1077 Budapest Kéthly Anna tér 1./ Ügyfélcentrumában a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő rendszerén keresztül történik. A bank elszámolási körében tartozó bankkártya típusok: MasterCard termékek (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro); VISA termékek (VISA, VISA Electron, Vpay); JCB. Az American Express és a Diners Club kártyatípust nem áll módunkban elfogadni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bankkártyával történő fizetés esetén forinttól eltérő devizában is benyújthatják terhelésüket. Az ebből eredő árfolyam különbözetért az Invia.hu nem vállal felelősséget. Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés pénzneme minden esetben forintos.
 • amennyiben a befizetés az Invia.hu Ügyfélcentrumában, bankkártyával kerül rendezésre, az utazási szerződés azonban valamilyen okból kifolyólag mégsem jön létre, abban az esetben a kártyás tranzakció törlésre kerül. A befizetett összeg 3-4 munkanapon belül kerül jóváírásra a kártyatulajdonos folyószámláján. Bankkártyás befizetést készpénzben sajnos nem áll módunkban visszatéríteni.
 • Külföldről bejövő és külföldre irányuló fizetésre minden esetben csak a felek közötti közös megegyezés esetén van lehetőség. Amennyiben felek külföldi bankszámlára történő kifizetésben állapodnak meg vagy a visszafizetésre csak külföldi bankszámlára van lehetőség, a kifizetéssel felmerülő költségeket az Ügyfél köteles viselni, az Invia.hu pedig jogosult a kifizetéssel felmerülő költséget a kiutalt összegből levonni.

Az Ügyfél által befizetett összegek jogcímének meghatározása során minden esetben a megrendelt utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltétele az irányadó. Az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeitől eltérő rendelkezésének hiányában az Ügyfél által előzetesen befizetett összeg előlegnek minősül. Abban az esetben, ha utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételei szerint az Ügyfél által befizetett összeg foglalónak vagy bánatpénznek minősül, az utazási szerződéstől való elállásra, illetve az utazás megrendelése során befizetett összegekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény foglalóra vonatkozó 6:185. §- vagy a bánatpénzre vonatkozó 6.213. §-a irányadó.

VI. LEKÉRÉSRE TÖRTÉNŐ FOGLALÁS

Némely utazást először az Utazási Iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni. Ilyen esetben az Invia.hu jogosult az Ügyféltől az adott Utazási Iroda feltételei szerinti lekérési díjat bekérni, még a foglalást megelőzően, a lekérési díj összege az utazás összegének 100%-a is lehet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ezt előírja. Ez az összeg az Invia.hu által visszaküldött utazási szerződésben meghatározott időpontban válik esedékessé. A lekérésre történő foglalás esetén az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződéi feltételi az irányadók, különös tekintettel a díj megfizetésének ütemezésére, kártérítési és költségtérítési feltételeire. Sikertelen foglalás esetén az Ügyfél által megfizetett lekérési díj teljes összege visszatérítendő az Ügyfél részére, amennyiben az Ügyfél nem választ az Invia.hu kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás lekérési díjának értékével azonos értékű utazást, azonban az Ügyfél az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.

VII. UTAZÁSI OKMÁNYOK

Az utazáshoz szükséges okmányokat - voucher, repülőjegyek stb. az Ügyfél az Invia.hu-tól veszi át. Az átvétel az utazás időpontjától, valamint az Ügyfél által meghatározott cél országtól függ. Az okmányok megközelítőleg egy héttel az indulás előtt kerülnek az Ügyfél részére átadásra elektronikus úton (e-mail), illetve az Invia.hu jogosult az Ügyfelet az okmányok átvételének lehetőségéről értesíteni, aki az okmányokat az értesítésben megjelölt helyen, nyitvatartási időben veheti át. Egyes okmányok (pl. a repülőjegy) átadására közvetlenül az utazás megkezdése előtt (pl. a repülőtéren) is sor kerülhet.

Az utazáshoz szükséges egyéb úti-okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Ügyfél kötelessége és felelőssége. Az utazásban részt vevő gyermeknek és/vagy kiskorúnak életkortól függetlenül rendelkeznie kell az adott ország beutazási feltételeit teljesítő, érvényes úti-okmánnyal. Amennyiben a gyermek vagy fiatalkorú utas nem a szüleivel/gyámjával utazik, úgy az utazáshoz a szülő vagy gyám nyilatkozata szükséges. Az Ügyfél köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Ügyfelet terhelik. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Ügyfél az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást lemondta volna, illetve az utazástól elállt volna. Az utazástól való elállásra, annak okától függetlenül, az utazást szervező Utazási iroda általános szerződési feltételei az irányadóak, különös tekintettel az elállás (lemondás) miatt visszatérítendő összegek vonatkozásában.

Nem magyar állampolgárok az adott célország konzuli szolgálatánál vagy a Nagykövetségen tájékozódhatnak a beutazási feltételekről.

VIII. SCHENGENI HATÁRÁTLÉPÉSI ÁLLAMON KÍVÜLRE INDULÓ UTAZÁSOK:

2015.06.04-től változás az adatok megadása területén: A fokozódó terrorfenyegetések miatt az Európai Unió új jogszabályokat vezetett be, melynek folyományaként Magyarország Belügyminisztériuma valamennyi, az schengeni határátlépési államon kívülre induló országba és onnan érkező járat esetében kiterjesztett adatokkal feltöltött utaslisták továbbítását tette kötelezővé a légitársaságok számára. Tekintettel a fenti szabályzásra, az Ügyfelek az alábbi adatokat is kötelesek megadni:

 • Útlevél típusa
 • Dokumentumot kibocsátó ország
 • Útlevélszám
 • Lejárat dátuma

IX. DÍJ MÓDOSÍTÁSA

Az utazási szerződés alapján fizetendő díj emelésére az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeiben meghatározott feltételek alapján van lehetőség, amely általános szerződési feltételek az utazási szerződés részét képezik és amelyet az Invia.hu az utazási szerződéssel együtt bocsát az utazó rendelkezésére.

X. REKLAMÁCIÓ

Az Ügyfél az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Ügyfél bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Ügyfélnek átadni. Az utaskísérő köteles az utazást szervező utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Ügyfél a tájékoztatást írásban köteles elküldeni az utazást szervező utazási iroda, illetve az Invia.hu részére, amelyhez rendelkezésre állás esetén hozzá kell csatolni az utazás helyszínén készült, a reklamációt alátámasztó jegyzőkönyvet, az utazási iroda helyi megbízottjának igazolásával. Amennyiben az Ügyfél a kifogásával az Invia.hu-hoz kíván fordulni az összes reklamációval kapcsolatos észrevételt és iratot az Invia.hu következő e-mail címére lehet elküldeni: ugyfelszolgalat@invia.hu, vagy az Invia.hu Korlátolt Felelősségű Társaság  irodájának címére: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., vagy kifogásával jogosult az Invia.hu-t a +36 1 501 5600 telefonszámon megkeresni, illetve az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről tájékoztatást adni. Az Ügyfél az utazást szervező utazási iroda általános szerződési feltételeiben meghatározott határidőn belül jogosult a kifogást az utazást szervező utazási irodával vagy az Invia.hu-val közölni.

Az Invia.hu a szóbeli reklamációt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a reklamáció kezelésével nem ért egyet, vagy a reklamáció azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Invia.hu a reklamációról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli reklamációt az Invia.hu egyedi azonosító számmal látja el.

Az Invia.hu az írásbeli panaszt - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A reklamációt elutasító álláspontját az Invia.hu indokolással látja el.

A reklamációról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 • az Ügyfél neve, lakcíme,
 • a reklamáció előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Invia.hu nyilatkozata az Ügyfél reklamációjával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a reklamáció azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli reklamáció kivételével – az Ügyfél aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli reklamáció esetén a reklamáció egyedi azonosítószáma.

Az Invia.hu a reklamációról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az Invia.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, mint utazást közvetítő utazási ügynökség jár el, azonban az Ügyfél jogosult az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az Invia.hu-nál is bejelenteni. Az utazást szervező Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A reklamáció átvétele után az Invia.hu a reklamációt elküldi az utazás szervezőjének, amely köteles a reklamáció kapcsán a jogszabály által meghatározott legrövidebb határidőn belül arról nyilatkozni.

A reklamáció elutasítása esetén az Invia.hu az Ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testülethez történő fordulás esetén az Ügyfélnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetéke békéltető testülethez is fordulni.

A békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzel Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Balassi Bálint utca 25. IV/2

Telefonszáma: (1)-792-7881

Fax száma: (1)-792-7881

Elnök: dr. Koncz Pál

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

A Testület eljárásának célja, hogy az Ügyfelek és a gazdálkodó szervezetek, azaz az utazási iroda, illetve az Invia.hu között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie az Ügyfelek jogainak gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

A Testület eljárásáról további tájékoztatás itt olvasható:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

A területileg illetékes testületek elérhetősége a következő linken tájékozódhat:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében az Ügyfél köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon az utazást szervező utazási irodához vagy az Invia.hu-hoz fordulni. Az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 472/2017. évi kormányrendelet („Korm. rendelet”) szerint a szerződésnek 34. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el elsősorban a területileg illetékes járási hivatalok útján (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu) fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében és a 14. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.

Abban az esetben, ha az utazást szervező Iroda csődeljárás alá kerül, és az Ügyfélnek kártérítési igénye keletkezik, az Invia tájékoztatást nyújt a kárrendezés menetéről.

A poggyászkára vonatkozóan a fuvarozó felelős az ellenőrzött poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért. Amennyiben az utas észleli, hogy elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott a poggyásza, akkor ezt haladéktalanul, a poggyász átvételekor írásban be kell jelenteni a fuvarozónak.

XI. A SZERZŐDÉS ÜGYFÉL ÁLTALI MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI/SZTORNÓ FELTÉTELEK

Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szerződés felmondására vonatkozó részletszabályokat az utazási szerződés részét képező utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételei tartalmazzák.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az utazási szerződés megszüntetésre az utazás végleges lefoglalását megelőzően, de az utazási szerződés létrejöttét és az Invia.hu által a szerződéskötéssel egyidejűleg előírt előleg, illetve teljes utazási díj megfizetését követően kerül sor, az elállásra akkor is az utazási szerződéssel érintett Utazási Iroda általános szerződési feltételei az irányadók.

XII. SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA

Az Ügyfél jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel. Az utazási szerződés átruházására vonatkozó részletszabályokat az utazási szerződés részét képező utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételei tartalmazzák.

XIII. ÜGYFÉL ELUTASÍTÁSA, ELÁLLÁS

Az Invia.hu fenntartja magának a jogot az Ügyfél megrendelésének elutasítására az alábbi esetekben:

 • az Ügyfél ismételten hiányos, vagy szándékosan helytelenül kitöltött megrendeléseket küld az Invia.hu részére, vagy
 • az Ügyfél a megrendeléseket azzal a szándékkal küldi el, hogy az utazást ténylegesen nem rendeli meg és ez a szándék az Invia.hu előtt ismert,
 • az Ügyfél felszólítás ellenére sem küldi vissza az aláírt utazási szerződést az Invia.hu részére.

Az Invia.hu elállhat az Ügyféllel létrejött utazási szerződéstől:

 • az Ügyfél - az utazás lefoglalása után - nem fizeti meg az előleg, illetve a teljes utazási ár összegét, vagy egyébként bármilyen fizetési kötelezettségével késedelembe esik vagy az utazási szerződésben meghatározott feltételt nem teljesíti.

XIV. ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK

Az Invia.hu felkéri minden Ügyfelét az Invia.hu által közvetített útról való visszatérés után egy kérdőív kitöltésére, amelyben az Ügyfél összefoglalhatja és értékelheti a szabadsága lefolyását, az Invia.hu egyes szolgáltatásait, az utazás szervezőjét, elszállásolást stb.

Az élménybeszámoló bekérésének célja, hogy a kiválasztott értékelések az Invia.hu honlapján megjelenhessenek, ezért elküldésével az Ügyfél kifejezett beleegyezését adja annak névvel együtt történő közzétételéhez az Invia.hu utazási ügynökség által üzemeltetett weboldalakon, esetleg leányvállalatai által külföldön is.

XV. LÉGITÁRSASÁGOK FEKETELISTÁJA

Az Európai Parlament 2005. november 16-án hozott határozata értelmében nyilvánosságra hozták az európai biztonsági szabályoknak nem megfelelő légitársaságok - fekete listáját.
Az Európai Parlament határozata szerint az utasoknak joguk van tudni, hogy mely légitársaság üzemeltetésében lévő repülőgépen repülnek és az utazási ügynökség köteles tájékoztatni erről az utast. Az Ügyfél tudomásul veszi a jelen pont szerint tájékoztatást és azt, hogy a légitársaságok feketelistáját ezen az internetes címen találja meg: /www.europarl.europa.eu/.

XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A felek között megvalósuló elektronikus kommunikáció során az e-mailben, vagy faxon küldött értesítések és nyilatkozatok akkor tekinthetők az Invia.hu részére az elküldés napján megérkezettnek, ha azok elküldésére az általános magyar munkarend szerinti munkanapokon nyitvatartási időben elküldésre kerülnek.

A jelen Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 2013. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
 • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
 • 2008 évi XLVII. törvény fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 1998 évi XII. törvény a külföldre utazásról,
 • 213/1996. évi kormányrendelet az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről,
 • 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről,
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről,
 • valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
 • továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

XVII. ÜTŐS ELŐLEG

Amennyiben az ügyfél az Invia.hu által biztosított, speciális előfoglalási ajánlat (a továbbiakban „Ütős előleg”) keretében rendeli meg az utazást, akkor a megrendelésre, valamint a fizetésre vonatkozó feltételeket a jelen pontban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az utazás Ütős előleg akció keretében megvalósuló megrendelése abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél az Invia.hu által meghirdetett időszakban foglalja le a hirdetményben meghatározott indulással és meghatározott összegben adja le a megrendelését tetszőleges utazásra. Az előfoglalás során az Ügyfél a megrendelt utazás meghirdetett díjának első részleteként minden, az utazásban részt vevő, 15. életévét betöltött személy után a hirdetményben meghatározott összeget köteles az Invia.hu részére megfizetni az Invia.hu által meghatározott időpontig.

Az Ütős előleg akcióban részt vevő Megrendelőnek rendelkeznie kell állandó magyarországi lakóhellyel.

Az Ügyfél az utazási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy elfogadja az Ütős előleg termék részletfizetési feltételeit, egyben tudomásul veszi, hogy az Invia az Ügyfél nevében teljesíti az utazást szervező Iroda felé az Általános szerződési feltételben szereplő előleg és az Ütős előleg közti különbözetet.

Az Ütős előleg termék igénybe vétele során az Ügyfél a megrendelt utazás meghirdetett díjának második részleteként („részlet II.”) a szervező Utazási Iroda Általános szerződési feltételében meghatározott előleg mértékét köteles az Invia.hu részére megfizetni az Invia.hu által meghatározott időpontig. Az Invia által az Ügyfél nevében teljesített (megelőlegezett) összeget az Ügyfél a rendelkezésére álló idő alatt bármikor visszafizetheti az Invia részére, részletekben vagy egy összegben, vállalva, a kifizetés végső határidejeként az Invia.hu által meghatározott időpontot.

Az Ügyfél az utazás teljes díjából fennmaradó, meg nem fizetett összeget legkésőbb a megrendelt utazás tervezett megkezdése előtt 30 nappal (vagy amennyiben az Ütős előleg igénybevétele, és a tervezett utazás megkezdése között már nem áll rendelkezésére 30 nap, akkor az Invia.hu által meghatározott időpontig) köteles az Invia.hu részére megfizetni.

Amennyiben az Ügyfél nem tartja be a fizetési határidőket, úgy az Ütős előleg termék választása esetén az Invia.hu jogosult a Megrendelő részére késedelmi kötbért felszámolni, amelynek mértéke az Ütős előleg összegének 1% / késedelmes nap, a hátralék kiegyenlítésének napjáig. Amennyiben az Ütős előleg fentiekben rögzített feltételei nem kerülnek teljesítésre, az Invia.hu-nak jogában áll a szerződéstől elállni, azaz az utazást szervező Utazási Irodánál törölni a foglalást.

Az Invia.hu az Ütős előleg termék értékesítése során foglaló/bánatpénz jogcímén nem vehet át magasabb összeget, mint az az összeg, amit az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeiben foglalóként/bánatpénzként befizetendő összegként meghatározott.

Amennyiben az Ügyfél írásban lemondja (XI. pont szerint) az utazását, az utazást szervező Utazási Iroda Általános szerződési feltétele szerint visszautalja az Invia részére az előleg összegét – az Invia által teljesített összeg és az Ütős Előleg összegének értékét. Ezt követően az Invia visszautalja az Ügyfél részére az Ütős előleget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ütős előleg termék keretében megrendelt utazás kapcsán az Invia.hu által az utazást szervező Utazási Iroda felé történő kifizetés az Ügyfél által történő kifizetést meghaladja, és az utazást szervező Utazási Iroda az Ügyfél elállását követően az Invia.hu által kifizetett összeget, vagy annak egy részét jogszerűen foglaló, bánatpénz vagy más jogcímen visszatartja, úgy az Invia.hu jogosult a visszatartott összeget kártérítés címén az Ügyféltől követelni.

Az Ütős előleg termék kizárólag az ezen akcióban meghirdetett utazásokra érvényes. Az akció, az Invia.hu ettől eltérő tartalmú tájékoztatásáig a magyar Utazási Irodák, valamint az ETI, Viasale, Neckermann Hu kóddal ellátott német árualapjában és Invia International meghirdetett utazásokra vonatkozik.

Az Invia International esetében az Ütős előleg mértéke 50.000Ft/ 15. életévét betöltött személy után.

Amennyiben az utazási szerződés EUR-ban készül, kérjük érdeklődjön a feltételekről az Utazási szakértőjénél. Abban az esetben, ha az utazást szervező Iroda csődeljárás alá kerül, és az Ügyfélnek kártérítési igénye keletkezik a teljesítés visszafizetésére, valamint olyan teljesítésről van szó, amelyet az Ügyfél nevében az Invia teljesített (az Ütős előleg termék igénybevételével), illetőleg az Ügyfél még nem fizette vissza az Invia részére, akkor az Invia.hu-n keresztül kártérítést nyújt be az utazást szervező Utazási Iroda biztosítója felé, akkora összegben, amelyet az Invia az Ügyfél nevében teljesített az utazást szervező Utazási Iroda javára. Az Invia tudomásul veszi a kártérítési igényt és nem követeli további hátralék összegét az Ügyféltől.
A káresemény lezárta után az utazást szervező Utazási Irodától kapja vissza a jogosult összeget mind az Ügyfél, mind az Invia.

Ha az Ügyfél az Invia által közvetített olyan biztosítást köt, amely tartalmaz útelmondási biztosítást, abban az esetben a biztosítás kifizetése az Ütős előleg befizetésével egyidejűleg kell, hogy történjen. Ha az Ügyfél lemondja az utazását, abban az esetben a biztosítás díja nem téríthető vissza.

XVIII. AZ INVIA.HU ÁLTAL KÖZVETÍTETT BIZTOSÍTÁS

Részletes információk a biztosításról: http://www.invia.hu/szolgaltatasok/utasbiztositas/. Ha az Ügyfél az Invia által közvetített biztosítást köt, amennyiben a biztosítás tartalmaz útelmondási biztosítást, az Ügyfél lemondja az utazását, abban az esetben a biztosítás díja nem téríthető vissza.

XIX. REPTÉRI PARKOLÁS

Részletes információk a reptéri parkolásról:https://www.invia.hu/szolgaltatasok/repteri-parkolas/

Amennyiben az Ügyfél igénybe veszi a „reptéri parkolás” szolgáltatásunkat, abban az esetben a fizetési feltételekben kap tájékoztatást a befizetendő összegről. A parkoláshoz szükséges megadni a következő adatokat a személygépjárműről: rendszám, márkája, típusa, színe.

Vecsési parkoló esetén

A parkolás igénybevételéhez az Invia küld egy foglalási kóddal ellátott e-mailt, azaz vouchert. Ezt a dokumentumot ki kell nyomtatni és magukkal vinni a parkolóba, mert enélkül csak újabb térítés ellenében tudják igénybe venni a parkolást, de már a listaárat és nem az általunk biztosított kedvezményes árat kell kifizetni. Amennyiben nem veszi igénybe a kifizetett parkolóját és ezt a haza érkezéstől számított 15 naptári napon belül írásban jelzi az utazási szakértőjének, abban az esetben visszaigényelheti a parkolásra befizetett teljes összeget.

Bécsi parkoló esetén

A parkolás igénybevételéhez az Invia ad/postáz egy parkoló kártyát, ezt magukkal kell vinniük a parkolóba, mert enélkül csak újabb térítés ellenében tudják igénybe venni a parkolást, de már a listaárat és nem az általunk biztosított kedvezményes árat kell fizetni. Amennyiben nem veszi igénybe a kifizetett parkolóját, és a parkolási kártyát a hazaérkezéstől számított 15 naptári napon belül visszajuttatja hozzánk abban az esetben visszaigényelheti a parkolás összeget. Amennyiben az Invia postán juttatta el Önnek a kártyát, úgy a felszámolt postaköltség forintos befizetés esetén 1.500,- Ft, eurós befizetés esetén 5,00- EUR, ami levonásra kerül a parkolás árából.

XX. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató az alábbi helyen érhető el „A vevők személyes adatainak védelme”.

ÁLTALÁNOS REPÜLŐJEGY ÉRTÉKESÍTÉSI KERESKEDELMI FELTÉTELEK

Invia.hu Kft.
Kéthly Anna tér 1.
1077 Budapest
Invia.hu- engedélyszáma: U - 000905

I. Az egyes fogalmak meghatározása

 • FOGLALÁS - a globális jegyfoglalási rendszerben, valamint a konkrét légitársaság rendszerében szereplő elektronikus adat a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfélről. Az utas utó- és vezetéknevét, nemét, születési idejét (gyerekek, fiatalok, diákok, csecsemők és szeniorok esetében) tartalmazza, továbbá az út pontos időbeli és földrajzi tervét, beleértve a légitársaságról és a repülőutakról szóló adatokat is. Ezen kívül - amennyiben ezt az adott vonalon a konkrét légitársaság lehetővé teszi - tartalmazhatja az ügyfél különleges kívánságait is a repülőgépen foglalandó konkrét ülésre vonatkozólag, egyéb esetekben az ülések csak az indulás előtti check-in során foglalhatók le.
 • CSOPORTOS JEGYFOGLALÁS - Jegyfoglalás minimum 10 utas számára.
 • REPÜLŐJEGY - az ügyfél és a légitársaság közötti adásvételi szerződés az utas, illetve annak poggyászai szállításáról a kiindulási pontból a célállomásig. A repülőjegy kifizetésének pillanatával az ügyfél automatikusan adásvételi szerződést köt a légitársasággal, és ezzel egyidejűleg elfogadja a légitársaság szállítási feltételeit. Az IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) tag légitársaságok általános szállítási feltételei itt tekinthetők meg. Az Invia.hu az adásvételi szerződés megkötésekor közvetítőként lép fel, és nem visel semmilyen felelősséget a légi személyszállítási szolgáltatás hibás, késedelmes vagy egyéb módon nem szerződésszerű teljesítés vagy éppen a teljesítés megtagadása, illetve a légitársaság által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó esetleges reklamációk tekintetében. Az Invia.hu Kft. csak az érintett légitársaság meghatalmazottjaként jár el a szerződés megkötése során, ezért a szerződés minden esetben a légitársaság és az ügyfél között jön létre. Egyik, a közvetítő által kiállított számviteli bizonylat sem értelmezhető akként, hogy a légi személyszállítási szerződés az ügyfél és a közvetítő között jönne létre. Az ügyfél a légiközlekedés teljesítésével kapcsolatos bármely igényét kizárólag az érintett légitársasággal szemben jogosult érvényesíteni.
 • ELEKTRONIKUS REPÜLŐJEGY - a légitársaság elektronikus rendszerében szereplő, és a repülőút valamennyi részletét biztonságosan tartalmazó adat.
 • A REPÜLŐJEGY ÁRA - a légiszállítási szolgáltatások ára.
 • REPÜLŐTÉRI ILLETÉKEK - az indulás időpontjában a város, állam vagy ország által előírt díjak. Általában ez a díj a repülőjegy árával egyidejűleg fizetendő, egyes esetekben azonban a repülőtéri illeték kifizetésére közvetlenül a repülőtéren kerül sor.

II. A repülőjegy foglalásának feltételei és módja

 • Az Invia.hu a www.invia.hu portálon online repülőjegy-foglaló rendszert üzemeltet, amelynek segítségével a repülőjegy-foglalási űrlapon az ügyfél kikeresheti a megadott feltételeknek (indulási hely, indulási idő, visszaindulási hely, visszaindulási idő stb.) megfelelő, rendelkezésre álló légi járatokat, és azokat a számára megfelelő kiválasztott helyen lefoglalhatja.
 • Az ügyfélnek lehetősége nyílik arra, hogy a repülőgépeken rendelkezésre álló szabad helyeket és az aktuális árakat napi 24 órán át figyelemmel kövesse. A konkrét (kiválasztott) repülőjáratra vonatkozó jegyfoglalás bármikor, legkésőbb azonban egy nappal az elutazás előtt elvégezhető. Amennyiben az ügyfél még ugyanarra a napra kér repülőjegyet (ám kizárólag a repülőjegy osztály munkaidejében), felveheti a kapcsolatot a repülőjegy osztállyal, és telefonon foglalhat magának jegyet.
 • A jegyfoglalást követően az ügyfél egy automatikusan generált jegyfoglalási kódot kap, valamint e-mailben egy a jegyfoglalásról szóló visszaigazolást. Az ügyfél köteles leellenőrizni a jegyfoglalás adatait, és bármilyen pontatlanságok esetén köteles írásban, e-mailben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az Invia.hu-val. Pontatlanságnak tekintendő a helytelenül feltüntetett utó- és vezetéknév, illetve az utó- és vezetéknév felcserélése. Amennyiben az ügyfél nem ellenőrzi le a szóban forgó adatokat, az Invia.hu nem felel az ennek következtében az ügyfél oldalán felmerülő esetleges veszteségekért és károkért. Az ügyfél felelőssége, hogy az általa megadott e-mail-cím a visszaigazolás fogadására alkalmas legyen.
 • A foglalás befejeztével az ügyfél az Invia.hu-tól megkapja a repülőjegy kifizetéséhez szükséges valamennyi információt. A foglalás minden esetben a befejezés napjától a légitársaság és a repülőjegy-tarifa által meghatározott érvényességi idő lejártáig érvényes. Abban az esetben, ha az ügyfél az érvényesség lejártáig nem veszi fel a kapcsolatot a call centerrel, és nem ellenőrzi le az árgaranciát, a rendszer automatikusan érvényteleníti a jegyfoglalást anélkül, hogy az ügyfélnek bármilyen kártérítési jogalapja keletkezne. A rendszer által az ügyfél részére visszaigazolt repülőjegy ár csak az előlegszámlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig garantált, ami egyes esetekben csak néhány napot jelent. A garantált ár lejáratának napját a call center segítésével szükséges leellenőrizni. Az Invia.hu fenntartja a repülőjegy kiállítására vonatkozó visszautasítás jogát abban az esetben ha a számlán szereplő repülőjegy árért rendszerhiba miatt nem lehet kiállítani a repülőjegyet. Abban az esetben, ha a repülőjegy a fenti okokból kifolyólag nem állítható ki, az ügyfél köteles a repulojegy@Invia.hu e-mail címre visszafizetési kérvényt küldeni, amelynek tartalmaznia kell a jegyfoglalási kódot, az előlegszámla számát, valamint azt a bankszámlaszámot, amelyre a jelen cikk 6. pontja szerinti díjakkal csökkentett összeget vissza kívánja utaltatni.
 • Feltétlenül szükséges, hogy minden kitöltött személyi adat valós és helyes legyen. Ezek az információk a további kapcsolattartás során az ügyfél és foglalása beazonosítására szolgálnak. Az ügyfél az utasok adatait az érvényes, utazáshoz felhasznált dokumentumban (útlevél, vagy személyi igazolvány) szereplővel megegyező módon köteles megadni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a légitársaságok megtagadhatják a légi személyszállítást, amennyiben az utazáskor használt dokumentumban és a repülőjegyen eltérő adatok szerepelnek. Az adatok pontos megadása és ellenőrzése az ügyfél felelőssége. Abban az esetben, ha a légitársaság a repülőjegy kiállításához további dokumentumok adatainak csatolását kéri (útlevélszám, személyi igazolvány szám, miles and more kártya szám, személyi igazolvány fénymásolata), e tényről az ügyfél telefonon vagy e-mailben kap tájékoztatást. Az Invia.hu fenntartja a termék (repülőjegy) kiállítása elutasításának jogát arra az esetre, ha az ügyfél a kért adatokat nem adja át, vagy azok átadására határidőn túl kerül sor. Ha a termék kiállításának elutasítása miatt az ügyfél oldalán bármilyen kár merül fel, azt nem kíséri az Invia.hu felé támasztandó jogigény. Az adatok kitöltésével és a jegyfoglalás befejezésével az ügyfél engedélyezi a személyi adatok felhasználását a repülőjegy kiállításához. Hiányos, vagy valótlan adatok feltüntetése esetén az Invia.hu a jegyfoglalás azonnali megszüntetésének, vagy a jegyár módosításának, továbbá a valótlan adatok feltüntetésével esetlegesen okozott bármilyen kár maradéktalan megtérítésére jogosult. Ilyen esetben az Invia.hu nem tartozik felelősséggel az ügyfél oldalán esetlegesen felmerülő károkért.
 • A jegyfoglalás a repülőjegy kifizetéséig díjmentesen módosítható, megváltoztatható vagy törölhető. A repülőjegy kiállítását követően minden módosításra és törlésre már az adott konkrét repülőjegy tarifa feltételei vonatkoznak, ezekkel kapcsolatosan az ügyfél még a repülőjegy kifizetése és kiállítása előtt köteles tájékozódni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél csak abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni vagy azt módosítani (ideértve az adatváltozásokat vagy az időpont illetve útvonal megváltoztatását is) vagy átruházni, amennyiben az érintett légitársaság üzletszabályzata ezt lehetővé teszi. Ebben az esetben az elállásra, módosításra illetve az átruházásra a légitársaság üzletszabályzata és az ott közölt külön díjak és költségek az irányadók. Az Invia.hu a már kiállított repülőjegyek megváltoztatásával vagy törlésével kapcsolatosan 8500,- HUF összegű kezelési költséget számít fel. E díjak a légitársaság által meghatározott díjakhoz kerülnek hozzászámításra. A repülőjegy árának minden visszatérítése esetén az Invia.hu részéről a repülőjegy árából levonásra kerül az adott konkrét repülőjegy tarifafeltételeinek megfelelő összes díj és illeték, repülőjegy kiállítási díj, kezelési költség, sztornóköltség és az ügyfél a jegyárból a fenti díjak és költségek levonása után fennmaradó összeget kapja vissza. Az ügyfél egyetért az Invia.hu fent ismertetett eljárásával. Névre szóló jegyfoglalás esetén semmilyen esetben nem változtatható meg az utas utó- vagy vezetékneve (ez alól kivételt a "fapados" légitársaságok jelentenek, amelyek ezt díj ellenében lehetővé teszik). Kizárólag az aktuális árfeltételeknek és rendelkezésre álló járatoknak megfelelő új repülőjegy foglalásra nyílik lehetőség.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél a megrendelés leadásával igazolja, hogy a megrendelést megelőzően az Invia.hu honlapján közzétett, a megrendelés tárgyát képező légi személyszállításra vonatkozó tájékoztatást valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az érintett légitársaság üzletszabályzatát elolvasta, megértette, és elfogadja.

III. A repülőjegy kikézbesítése és átvétele

 • A repülőjegyek és egyéb termékek a befizetést követően haladéktalanul továbbításra kerülnek az ügyfél részére. A fizetés rendezése alatt a termék további szolgáltatásokat és árengedményeket tartalmazó teljes árának az Invia.hu számlájára történő jóváírása értendő (lásd a jelen általános kereskedelmi feltételek IV. cikkét).
 • A repülőjegyek és egyéb termékek az ügyfélnek az általa az alábbi lehetőségekből kiválasztott módon kerülnek kikézbesítésre:
  • E-mailben - a rendszer automatikusan ellenőrzi az elektronikus repülőjegy kiállításnak lehetőségét. Amennyiben a repülőjegy elektronikusan is kiállítható, elektronikusan kerül megküldésre az ügyfél által a repülőjegy lefoglalásakor megadott e-mail címre. Az ügyfél ezt az elektronikus repülőjegyet kinyomtathatja az e-mailből.
 • Arra az esetre, ha a járat indulási ideje megváltozna, vagy a járatot törölnék, az ügyfél köteles legalább 24 órával az indulás előtt visszaigazoltatni a járat indulását az Invia.hu call centerrel vagy a konkrét légitársasággal. Az Invia.hu-t semmilyen felelősség nem terheli a légitársaság általi járattörléssel, vagy a járat indulási idejének megváltoztatásával kapcsolatosan. Mindazon változtatások vagy járattörlések esetén, amelyekkel kapcsolatosan az Invia.hu nyitva tartási idején kívül kap tájékoztatást, illetve amelyekre az indulás előtti 24 órán belül kerül sor, az ügyfél köteles az esetelegesen felmerült kárai megtérítését közvetlenül az adott járatot üzemeltető légitársaságtól kérni.

IV. A repülőjegy árának kifizetéséhez kapcsolódó feltételek

 • Az ügyfél a repülőjegyeket és egyéb szolgáltatásokat a következő módokon fizetheti ki:
  • Az előzetesen megküldött fizetési felszólítás alapján BANKI ÁTUTALÁSSAL / SZÁMLÁRA történő készpénzbefizetéssel vagy irodai KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. Az ügyfél a teljes árat az Invia.hu fizetési felszólításon / számlán szereplő számlájára fizetheti be.
 • Az ügyfél köteles az összeget előírásszerűen és az Invia.hu által közölt fizetési határidőn belül befizetni. Az összeg akkor tekintendő befizetettnek, amikor a teljes összeg jóváírásra került az Invia.hu bármely ügyféllel közölt számláján, vagy amikor azt az Invia.hu telephelyein az arra felhatalmazott személy személyesen átvette. A fizetési határidő be nem tartása esetére az Invia.hu fenntartja a jogot, hogy a jegyfoglalást azonnali hatállyal törli anélkül, hogy az ügyfélnek jogalapja keletkezne a jegyfoglalás törlésével, vagy a repülőjegy árának megváltoztatásával kapcsolatosan felmerült bármilyen kára megtérítésére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jegykiállítási határidő nem jelent kötelezettséget a légitársaság számára, a légitársaság a jegykiállítási határidőt jogosult lerövidíteni, és az is előfordulhat, hogy az összeg jegykiállítási határidőn belüli elutalása ellenére a légitársaság nem fogadja el az ügyfél megrendelését és a repülőjegyet nem állítja ki. A légitársaságok a foglalást követően a jegykiállításig bármikor visszavonhatják díjtételeiket. Így – ha ritkán is – de előfordulhat, hogy a jegykiállítási határidő lejárta előtt sem garantálható a foglalásban megadott ár.
 • Az ügyfél köteles befizetéskor számlaazonosítóként feltüntetni az Invia.hu által az ügyfélhez rendelt ID kódot.
 • Az ügyfél egyetért azzal, hogy az Invia.hu elektronikus fizetési felszólítást / számlát állítson ki, és az e-mailben kerüljön a részére megküldésre.

V. Személyi adatok

A személyi adatok védelméről szóló 101/2000 Tt. sz. törvény értelmében az Invia.hu Kft. utazási ügynökség szolgáltatásainak igénybe vételéhez az ügyfél által átadott egyes adatok (elsősorban utó- és vezetéknév, lakóhely) személyi adatoknak minősülnek. Tudatában vagyunk a személyi adatok bizalmas jellegének, és kijelentjük, hogy azokat a személyi adatok védelméről szóló törvénnyel összhangban kezeljük. Az Invia.hu Kft. az ügyfél által átadott személyi adatokat meghatározatlan ideig, azaz az Önök által kiadott engedély visszavonásáig dolgozza fel. Az engedély visszavonására bármikor lehetősége nyílik írásban, vagy az repulojegy@Invia.hu címre küldött e-mailben, és az Invia.hu Kft. a rendelkezésére álló adatokat haladéktalanul megsemmisíti. Az Invia.hu Kft. kijelenti, hogy az ügyfél összes adatát fokozottan bizalmasnak tartja, és azokat a személyi adatok védelméről szóló 101/2000 Tt. sz. törvény értelmében kizárólag a saját részére használja fel saját szolgáltatásai javítására, valamint az Invia.hu Kft. üzleti és marketing céljaira. Amennyiben az ügyfél személyi adataihoz az Invia.hu Kft. mellett más személy is hozzáférést nyer, erre kizárólag az Invia.hu Kft. tevékenységi köréhez kapcsolódó együttműködés keretén belül, az Invia.hu Kft. szolgáltatásainak javítása, valamint üzleti és marketing célokkal kerül sor. A személyi adatok átadása önkéntes. Egyes adatok feldolgozására egyben különleges törvény alapján kerül sor, és az átadásuk az egyes szolgáltatások megrendeléséhez (pl. biztosítás) kötelező. További feldolgozásukra kizárólag a különleges törvény alapján kerül sor. Az ügyfél személyi adatai biztonságos szerveren kerülnek tárolásra. A törvény értelmében az ügyfél bármikor írásban kérheti az Invia.hu Kft-t, hogy tájékoztassa arról, az ügyfél mely személyi adatait dolgozza fel.

Az ügyfél ezúton engedélyezi az Invia.hu számára, hogy lefénymásolja és beszkennelje a repülőjegy lefoglalásakor az Invia.hu rendelkezésére bocsátott adatok ellenőrzésére szolgáló adatokat tartalmazó hivatalos okmányokat. Az ügyfél kijelenti, hogy minden általa feltüntetett adat valós. Az ügyfél kijelenti, hogy tudatában van a valótlan adatok átadásának következményeinek, különösen annak a ténynek, hogy az bűncselekménynek minősülhet. Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfél az utasok adatait az érvényes, utazáshoz felhasznált dokumentumban (útlevél, vagy személyi igazolvány) szereplővel megegyező módon köteles megadni. A légitársaságok megtagadhatják a légi személyszállítást, amennyiben az utazáskor használt dokumentumban és a repülőjegyen eltérő adatok szerepelnek. Az adatok pontos megadása és ellenőrzése az ügyfél felelőssége.

VI. Az ügyfél nyilatkozata

 • Az ügyfél ezúton kijelenti, hogy megismerkedett a LÉGITÁRSASÁGOK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTTÁSI FELTÉTELEIVEL, és elfogadja azokat.
 • Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az Invia.hu-t semmilyen felelősség nem terheli a lefoglalt járattal kapcsolatos körülményekért (a járat késése, törlése, poggyász elveszítése stb.). A lefoglalt járattal kapcsolatos valamennyi ellentmondást és reklamációt az adott légitársaság (légi szállító) jogosult rendezni.
 • A reklamációs igény írásban nyújtható be, megküldve azt a repulojegy@invia.hu e-mail címre, vagy ajánlott küldeményként az Invia.hu cég székhelyére. Az Invia.hu Kft. utazási ügynökség, így a törvényből következően nem felel a légitársaság által nyújtott szolgáltatásokért, és nem vállalja a légitársaságok nevében a reklamációs ügyintézést. A reklamáció átvételét követően azt a felelős személy rendezi, aki köteles a törvényben megszabott határidőn belül a reklamációs igénnyel kapcsolatosan nyilatkozni.

VII. Záró rendelkezések

 • Az ügyfél és az Invia.hu közötti írásos kapcsolattartásra az ügyfél által megadott e-mail cím igénybe vételével, vagy postai úton kerül sor.
 • Vízumkötelesség és úti okmányok. Az utas köteles leellenőrizni úti okmányai érvényességét a cél-, valamint a tranzitállomások tekintetében. Az Invia.hu nem felel az ügyfél esetleges vízumkötelességgel kapcsolatos hiányos ismeretei okozta károkért.
 • Az adatok kitöltésével és a jegyfoglalás befejezésével az ügyfél kijelenti, hogy a fenti általános kereskedelmi feltételekkel megismerkedett, azokat megértette, és azokat maradéktalanul elfogadja.

VIII. Megjegyzés

Mindazon járatok utasainak szállítására, amelyek esetében a célállomás más országban található, mint a kiinduló állomás, a Varsói Egyezmény vonatkozik, amely az esetek többségében a légitársaság felelősségét halálesetre vagy egészségkárosodásra, illetve a poggyász elveszítésére és sérülésére korlátozza.

IX. A szállítási szerződés feltételei

 • A jelen szerződésben alkalmazott "repülőjegy" kifejezés alatt repülőjegyet és poggyászjegyet értünk, a szerződés részei ezen feltételek és megjegyzések; légi fuvarozó alatt a repülőjegy alapján az utas vagy poggyásza szállítását vállaló, vagy az ezzel a légi fuvarozóval összefüggő egyéb szolgáltatásokat nyújtó összes légitársaságot értjük. A Varsói Egyezmény a nemzetközi légi forgalom egyes szabályait egységesítő és a légi szállítók felelősségével kapcsolatos kérdéseket szabályozó, 1929. október 12-én aláírt megállapodás vagy azzal azonos más, az 1955. szeptember 28-i Hágai jegyzőkönyv által módosított megállapodás, attól függően, hogy melyikük alkalmazható.
 • A repülőjegy alapján kivitelezésre kerülő szállítást a Varsói Egyezményben meghatározott szabályok és felelősség-korlátozások szabályozzák, kivéve az e megállapodás értelmében nem "nemzetközi szállításnak" minősülő szállítást.
 • Amennyiben nincs ellentmondásban a fentiekkel, az egyes légi szállítók által nyújtott szállítást és más egyéb szolgáltatásokat az (i) ezen a repülőjegyen feltüntetett (i) rendelkezések, (ii) érvényes tarifák, (iii) az adott légi fuvarozó szállítási feltételei és az azok részét képező vonatkozó előírások (a légi fuvarozó irodáiban rendelkezésre álló) szabályozzák, kivéve az Egyesült Államokban vagy Kanadában található hely és az említett országok területén kívül eső hely közötti légi szállítást, amelyre az említett országokban érvényes tarifák vonatkoznak.
 • A légi fuvarozó neve a repülőjegyen csak rövidített formában tüntethető fel; a teljes név és rövidített formája a légi szállító tarifáiban, szállítási feltételeiben, előírásaiban és légi menetrendjeiben kerül feltüntetésre; a légi fuvarozó címe az indulási repülőtér, amely a repülőjegyen a légi fuvarozó rövidített formájú nevének első feltüntetése mellett szerepel; a szerződéses megállók az ezen a repülőjegyen feltüntetett, vagy az utas útvonalán a fuvarozó légi menetrendjében rendszeres megállókként feltüntetett helyek; amennyiben a repülőjegy szerinti légi szállítást fokozatosan több légi fuvarozó által biztosítja, a légi szállítás egyetlen műveletnek tekintendő.
 • A más légi fuvarozó járatára szóló repülőjegy kiállításakor az e repülőjegyet kiállító légi fuvarozó csak közvetítőként jár el.
 • A légi fuvarozó felelősségének bármilyen kizárása vagy korlátozása a közvetítőre, a légi fuvarozó alkalmazottjára és képviselőjére vonatkozik, továbbá minden olyan személyre, amely a légi fuvarozó repülőgépét légi szállításra vette igénybe, továbbá az ő közvetítőire, alkalmazottaira és képviselőire, és azok javára válik.
 • A járatokat csak a repülőjegyben feltüntetett sorrendben, egymást követően lehet igénybe venni! Nem lehetséges szakaszok felcserélése, illetve kihagyása. A szabály megszegése esetén a légitársaság a továbbutazásra szóló jegyet érvénytelenítheti, mely folyamat az Invia.hu irodától független és semmilyen ráhatásunk nincs.
 • A regisztrált poggyászok a poggyászjegy birtokosának kerülnek kiadására. Nemzetközi légi közlekedés esetén a poggyász sérülését írásban kell bejelenteni közvetlenül a kár felfedezését követően, és legkésőbb a poggyász átvételét követő hét napon belül; késedelem esetén a panaszt legkésőbb a poggyász kiadását követő 21 napon belül szükséges érvényesíteni. Belföldi légi szállítás esetén lásd a tarifát vagy a szállítási feltételeket.
 • Ez a repülőjegy a kiállítás napjától számított egy évig érvényes, hacsak nem kerül másként meghatározásra a repülőjegyen, a légi fuvarozó tarifáiban, szállítási feltételeiben vagy vonatkozó előírásaiban. A légi szállítás jelen repülőjegy szerinti úti díja az út megkezdése előtt változhat. A légi fuvarozó elutasíthatja az utas szállítását, ha az nem fizette ki a repülőjegy teljes árát.
 • A légi fuvarozó lehetőségei szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy az utasokat és poggyászokat a lehető leggyorsabban szállítsa el a célállomásba; a légi menetrendekben és bárhol máshol szereplő menetidők nem garantáltak, és nem képezik a jelen szerződés részét. A légi fuvarozó előzetes tájékoztatás nélkül más légi fuvarozókkal helyettesíttetheti magát, vagy más repülőgépet vehet igénybe, és szükség esetén módosíthatja vagy kihagyhatja a repülőjegyen feltüntetett leszállóhelyeket. A légi menetrendek előzetes bejelentés nélkül módosíthatók. A légi fuvarozó nem felel a csatlakozás eléréséért.
 • Az utas köteles betartani a hivatalos úti előírásokat, be kell mutatnia a kiszállási, beszállási és egyéb kért dokumentumokat, valamint a légi fuvarozó által meghatározott időben kell megjelennie a repülőtéren, illetve amennyiben ez az idő nincs meghatározva, megfelelő időelőnnyel kell megjelennie, hogy elegendő ideje maradjon az elutazással kapcsolatos formalitások elintézésére.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél elállása vagy az utazás előzetes nyilatkozat nélkül történő meg nem kezdése (no show) esetén a már kifizetett összegeket a légitársaságok általában semmilyen arányban nem térítik vissza.
 • A légi személyszállítási szolgáltatás teljesítéséért az érintett légitársaság tartozik felelősséggel az üzletszabályzatának és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
 • A LÉGI SZÁLLÍTÓ FENNTARTJA A JOGOT, HOGY ELUTASÍTSA A LÉGI SZÁLLÍTÁST BÁRMILYEN OLYAN SZEMÉLY ESETÉBEN, AKI A REPÜLŐJEGY MEGSZERZÉSÉHEZ MEGSZEGTE A HATÁLYOS TÖRVÉNYEKET VAGY ÉRVÉNYES TARIFÁKAT, ELŐÍRÁSOKAT VAGY A LÉGI FUVAROZÓ ELŐÍRÁSAIT.

X. A légitársaságok fekete listája

Az EK 2111/2005 sz., légi szállítás tilalma alá tartozó légi fuvarozókat feltüntető jegyzékének létrehozásáról szóló rendelkezése kötelezi az utazási ügynökségeket, hogy tájékoztassák utasaikat a légi fuvarozók listájáról.

A légi fuvarozók fent említett jegyzékét ("Black List") ITT találja.